Ervaring

Ik heb ruime ervaring binnen verschillende sectoren zoals het sociaal domein binnen de gemeentelijke overheid, de (paramedische) zorg, de Forensische GGZ, arbeidsintegratie, de entertainmentindustrie en de logistieke sector.

Functies waarin ik werkzaam ben geweest zijn kwartiermaker, (organisatie) adviseur, programma-, project-, proces-, implementatie- en verandermanager.

Enkele voorbeelden van opdrachten die ik succesvol afgerond heb:

Management

Als Manager sociaal domein bij een gemeente vormde wij samen met twee collega managers en de gemeentesecretaris het programmamanagement team waarbij wij verantwoordelijk waren voor de strategische sturing en ontwikkeling van de totale gemeentelijke organisatie. Ik was verantwoordelijk voor de opgaveteams sociaal domein en maatschappij (o.a. WMO heroriëntatie en WMO Back-office, Maatschappelijke opvang, Jeugd, participatie, inburgering, minimabeleid, integrale toegang, sport, accommodaties, kunst en cultuur, subsidies, wonen en onderwijs(huisvesting). Als Stuurgroep lid was ik betrokken bij verschillende (sub)regionale overlegvormen betreffende vraagstukken jeugd, heroriëntatie WMO, Maatschappelijke opvang en ontwikkeling nieuwe software (Suite Sociaal Domein). Daarnaast verantwoordelijk voor procesoptimalisatie, financiën, formatie, kwaliteit en functioneren van opgaveteams en coachen, motiveren en stimuleren van medewerkers.

Als extra Manager bedrijfsvoering bij een gemeente was ik het aanspreekpunt voor alle medewerkers van de teams Juridische Zaken, Financieren, HRM en Projecten. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het werving en selectieproces en de going concern taken.

Als waarnemend Teamleider schuldhulpverlening was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het team schuldhulpverlening bestaande uit 19 medewerkers.

Kwartiermaker

Sociaal team bij een gemeente. Ik heb een samenwerkingsverband opgezet tussen verschillende disciplines uit verschillende organisaties die samen het sociaal team vormden. De randvoorwaarden die nodig zijn om een goed samenwerkend sociaal team te kunnen vormen waren onderdeel van mijn verantwoordelijkheden. Je kunt hierbij denken aan het intakeproces, de vormgeving van casuïstiekbespreking, de rapportage en registratie van cliëntgegevens, alsook aan de zorg voor facilitaire voorzieningen, de vindbaarheid  voor het netwerk en voor de klanten. Tevens behoorde het organiseren van samenwerking met partners, zoals het CJG, de politie, het zorgnetwerk en andere netwerkpartners, tot de randvoorwaarden.

Professioneel Platform voor (vrijwilligers)organisaties. Middels ruim 70 verkennende gesprekken met (vrijwilligers)organisaties heb ik een inventarisatie gemaakt van welke behoeften en knelpunten er spelen bij organisaties die met vrijwilligers werken of uit vrijwilligers bestaan én op welk van de thema’s de samenwerking met andere organisaties een meerwaarde kan hebben. Vervolgens heb ik een start gemaakt met het uitwerken, opzetten en borgen van thema’s, samen met de betreffende organisaties, die uit deze inventarisatie zijn gekomen; opzetten bestuurders voor bestuurders, Alkmaar brede wervings-en waarderingscampagne en een coördinatorenoverleg. De uitkomsten van de gehele inventarisatie en het daarbij passende advies is uitgewerkt in een plan van aanpak. In een netwerkbijeenkomst heb ik de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en is creatief vorm gegeven aan elkaar ontmoeten en verbindingen leggen. Overige thema’s zijn geborgd binnen de vrijwilligersorganisatie Team Vrijwillig.

Regionaal Overleg Gezondheidscentra, een stichting van meerder huisartsencoöperaties met daarin een vertegenwoordiging van de huisartsen en andere eerstelijnszorg disciplines. Doel was om thema’s op bestuurlijk niveau af te stemmen én de samenwerking tussen de eerstelijnszorg te verbeteren.

Verhuizing klantenbestand van Kredietbank naar een gemeente. Hierbij was ik verantwoordelijk voor alle (facilitaire) zaken zoals communicatie, nieuwe folders en huisstijl, informeren klanten en ketenpartners, overzetten klantenbestanden e.d. van de afdelingen schuldhulpverlening en budgetbeheer naar de gemeente.

Opzetten schuldpreventie voor een gemeente. Vanuit een aantal doelstellingen die waren opgesteld door de gemeente ben ik gestart met het opzetten van schuldpreventie en later een schuldpreventieteam. In deze rol heb ik netwerkavonden georganiseerd, communicatiemiddelen ontworpen, een jongerenvoorlichting opgezet, de budgetwinkel doorontwikkeld en de formulierenbrigade opgezet.

Opzetten dagactiviteitencentrum voor (ex)psychiatrische patiënten voor een GGZ instelling
Zorg gedragen voor locatie, budget, meubilair, het activiteitenprogramma en personeel.

Verbeter,-en verandermanager

Procesverbeterings-en verandertrajecten Bijzondere Bijstand, Levensonderhoud en WMO binnen Domein Sociaal bij een organisatie die voor drie gemeente de dienstverlening uitvoert. Ontwikkelen van nieuwe processen/herontwerp voor de afdeling Bijzondere Bijstand en Levensonderhoud; van aanvraag, registratie, beoordeling en afhandeling t/m archiveren. Voorbereiden en leiden van sessies om samen met betrokken medewerkers (o.a. inkomensconsulenten, klantmanagers, communicatie, Juridische zaken, management, I&A adviseurs, robotbouwers) van huidig proces naar nieuw proces te komen middels  o.a Lean, design thing en klantreizen.

Bij een WMO afdeling van een gemeente komen tot (her)ontwerp en het stroomlijnen en doorlichten van de processen met betrekking tot complexe casuïstiek. Van aanmelding tot afhandeling heb ik onderzocht wat werkte en waar verbeterkansen lagen. Het betrof hier o.a het werkproces, werkafspraken, competenties, vaardigheden van medewerkers, de samenwerking met in-en externe partijen en de regievoering bij casuïstiek.

Subsidieproces van drie fusiegemeenten (ambtelijke fusie) stroomlijnen, vormgeven en implementeren van een nieuw subsidieproces. Inrichten van een nieuw zaaksysteem, opstellen van beleidsregels, opstellen van een verordening, ontwikkelen van stroomschema’s en e-formulieren en verzorgen van communicatie naar klanten en medewerkers. Dit alles in samenwerking met afdeling automatisering, juridische zaken, financiën en communicatie.

Werkprocessen stroomlijnen van de sociale recherche & handhaving binnen een gemeente. Door middel van brown paper- en brainstormsessies de werkprocessen, knel- en verbeterpunten in kaart gebracht. Vervolgens een nieuwe eenduidige werkwijze met heldere taakverdeling, eenduidige rapportage, handleiding en gedegen managementinformatie geïmplementeerd.

Verbeteren dienstverlening binnen de gemeente. Klantgerichte dienstverlening opgezet en (24uurs dienstverlening) en vertaald naar een dienstverleningsplan en dit plan geïmplementeerd. Medewerkers meegenomen in de veranderingen waardoor een veranderende werkhouding is ontstaan.

Skill matrix ontwikkelen voor technische dienst van een productiebedrijf. Als adviseur heb ik input opgehaald bij de medewerkers van de technische dienst en de locatiemanagers om tot de skill matrix te komen die landelijk geïmplementeerd kan worden. Daarnaast heb ik wensen en behoeften opgehaald ten behoeve van de aanstelling van een nieuwe teamleider en het invoeren van een nieuwe overlegstructuur en hier een advies over uitgebracht.

Projectleider samenwerkingsverbanden

Gemeenschappelijk uitvoeringsagenda gezondheidsbeleid met gemeente, welzijn en de eerstelijnszorg. Met een projectgroep thema’s geprioriteerd, doelstellingen geformuleerd en aanpak voor uitvoering opgesteld.

Wegwijsplein en wijkloket bij een gemeente. Het betrof de opzet van een integraal loket voor vragen rondom wonen, welzijn en zorg voor inwoners van de gemeente. In samenwerking met de interne afdelingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Werk en Bijstand (WWB), Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en Schuldhulpverlening (SHV) en externe organisaties zoals maatschappelijk werk, MEE, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), GGZ en Sociaal Raadslieden heb ik een integrale werkwijze ontwikkeld. Tevens was ik verantwoordelijk de verzorging van de communicatiemiddelen ten behoeve van het kenbaar maken aan inwoners en het netwerk. Ook het opzetten van een klanttevredenheidsonderzoek behoorde tot mijn taken.

Projectleider en Implementatiemanager

Landbouwportaal bij het hoogheemraadschap, verbeteren en monitoren van kwaliteit (subsidie)proces, inrichting zaaksysteem tot inrichting webportaal voor gebruikers en dienstverlening. Zorgdragen dat binnen dit proces alle afspraken met de teams Handhaving, Vergunningverlening, Financiën, Inkoop, subsidieverlening, ICT, communicatie, en aanpalende teams en de hoofdaannemer worden nagekomen. Zorgdragen voor bestuurlijke evaluatie, verlenging subsidieverordening en vrijstellingsverordening. Implementeren E-herkenning en manier van zaakgericht werken.

Samples in folderpakketten bij een postbedrijf.  Het toevoegen van samples (zoals thee, lippenbalsem of kattenvoer) aan folderpakketten, heeft gevolgen voor de gehele keten van productie tot bezorging. Om te komen tot een uniforme werkwijze binnen alle betrokken afdelingen heb voor de gehele keten een testprogramma, werkwijze, communicatieplan, categoriekaart en calamiteitenprotocol ontwikkeld.

Digitaal klachtensysteem bij postbedrijf ontwikkeld en geïmplementeerd voor alle kolommen binnen de organisatie.

Nieuwe wetgeving Schuldhulpverlening geïmplementeerd bij een gemeente. Van het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze (van 3 naar 2 functies, geen wachtlijsten, snellere dienstverlening en hogere klanttevredenheid) tot het opstellen van een beleidsplan, beleidsregels en een verordening alsmede het organiseren van scholing en begeleiden van intervisie.

Projectplan traumasensitief werken opstellen voor een landelijke jeugdzorgorganisatie. Het projectplan is in samenwerking met een werkgroep tot stand gekomen en ligt voor bij het Platform ter goedkeuring om de volgende fase in te gaan. De volgende onderdelen zijn hier onder andere in opgenomen: financiën, projectorganisatie, activiteitenplanning.

Organisator & presentator Netwerkbijeenkomsten, conferenties en scholing

Netwerkbijeenkomsten en conferenties georganiseerd voor de afdeling schuldhulpverlening en schuldpreventie, voor het zelfstandigenloket en voor de WMO afdeling van een gemeente. Doel hiervan was kennisdeling en het verbeteren van de samenwerking tussen en met flankerende hulporganisaties zoals eerstelijnszorg en het sociaal domein. Hiervoor heb ik trainingen, seminars en workshops georganiseerd en gegeven. De opkomst is altijd groot geweest (180 mensen) en de klanttevredenheid van de bezoekers hoog (8).

Gezondheidsdag georganiseerd voor inwoners van een gemeente. Met eerstelijns paramedici vorm en inhoud gegeven aan deze dag waar paramedici inwoners informeerden over bepaalde gezondheidsthema’s.

Minimamarkt georganiseerd voor een gemeente waarbij met het netwerk klanten met een minimaal inkomen werden geïnformeerd over mogelijkheden op financieel gebied, op subsidiemogelijkheden zoals het Jeugd Sport en Cultuurfonds en andere diensten en ondersteuning.

Spreker op bijeenkomsten bij zowel congressen over de budgetwinkel en schuldhulpverlening en op de netwerkbijeenkomsten die ik zelf heb opgezet en georganiseerd.

Diverse trainingen opgezet en gegeven waaronder een signalerings- en preventiecursus schulden voor vrijwilligers, trainingen op het gebied van arbeidsintegratie, lesmateriaal voor middelbare scholen over schuldpreventie.

Begeleiding stagiaires en zij-instromers  van HBO, vanuit de bijstand en de WW heb ik teintallen stagiaires en zij-instromers begeleid gedurende de 10 maanden durende stage of 6 maanden durende werkervaringsplaatsen.